СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВУД во Урбанистички Проект

Бр.31-480/5од 16.05.2024 годинаДолнени/Dollnen Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(‘‘Службен весник на РСМ‘‘ бр.32/2020, 111/23), член 50, точка 4 од Законот залокална самоуправа (‘‘Службен весник на РМ‘‘ бр.5/02), член 26 од Статутот на Оп-штина Долнени, Градоначалникот на Општина Долнени, го дава следното: С О О П Ш Т Е Н…