1. “ К  Р  И  Н    К Г “ Д О О – П р и л е п – декоративен камен за градежништво-гранит, локалитет Мраморски рид
  1. “Е К О – М А Р  2010“ДОО ПрилепСтопански комплекс за сечење, обликување и доработка на камен (дробење на мермер) кај н.м.Небрегово
  1. “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“АД-Скопје – ископ на мермер, локалитет Бела Пола
  1. “ВОЛОСТОНЕ“ ДОО-Скопје – ископ на мермер, локалитет Самарница
  1. “БЕЛ БОР ЕЏО“ДООЕЛ– Дебреште – бетонска база во Дебреште