МАНАСТИРИ

Манастир Св. Илија - Браилово

Манастир Св. Петка - Гостиражни

Манастир Св. Никола - Слепче

Манастир Св. Атанас - Дреновци

Знак поставен во Дупјачани:
Манастир ‘‘Св.Атанас‘‘ – Дреновци (4км)

Манастирски комплекс Св. Преображение - Зрзе

Знак поставен во Костинци:
Манастирски комплекс „Св. Преображение“ – Зрзе (7,5км)

СПОМЕН ДОМОВИ

Спомен дом „Блаже Конески“ - Небрегово

Знак поставен во Дупјачани:
Спомен дом „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ – Небрегово (3,5км)

Спомен дом „Пеце Атанасоски“ - Долнени

Знак поставен РП 1303 (воденица):
Спомен дом „Пеце Атанасовски“-Долнени (2км)

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ

Знак поставен РП 1303 (воденица):
Спомен дом „Пеце Атанасовски“-Долнени (2км)