Врз основа на член 32 став 1 алинеа 13 од Законот за Локална Самоуправа („Службен гласник на РМ бр.10/19 ), а согласно член 47 став 1 Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени бр.08/05″)

Советот на седницата одржана на ден 13.12.2021 година ја формира:

Комисија за еднакви можности меѓy жените и мажите

 1. Комисијата е составена од 5 (пет) члена и тоа:
  1. Шенај Зера Ќамили – Претседател
  2. Ангела Јаковлеска – член
  3. Линдита Сулејманоска – член
  4. Дејан Змејкоски – член
  5. Онур Имероски – член
 2. Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите,ги разгледувапрашањата во врска со еднаквите можности ме “ry жените и мажите, какои прашања од планирањето и програмирањето на ЛЕР.

Комисијата ќе ги извршува работните задачи од денот на нејзиното формирање за потребите на советот на општина Долнени, истата ќе биде објавена во Службен Гласник на општина Долнени.