Кодекс на административните службеници
Совет на општина Долнени

ЗАКОНИ

Закон за локална самоуправа
Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Закон за туристичка дејност
Закон за спортот
Закон за социјална заштита
Закон за сметководство на Буџетите и буџетските корисници
Закон за работни односи
Закон за просторно и урбанистичко планирање
Закон за постапување со бесправно изградени објекти
Закон за постапување по претставки и предлози
Закон за пожарникарство
Закон за основното образование
Закон за општа управна постапка
Закон за облигациони односи
Закон за комуналните такси
Закон за комуналните дејности
Закон за јавни набавки
Закон за јавна чистота
Закон за јавна внатрешна финансиска контрола
Закон за инспекциски надзор
Закон за животна средина
Закон за енергетика
Закон за даноците на имот
Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор
Закон за вработени во јавен сектор
Закон за Буџетите
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
Закон за архивски материјал
Закон за административни службеници
Закон за информации од јавен карактер