СЕКРЕТАР на општина Долнени

Г-дин

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0)
 • e-mail:

 ОДДЕЛЕНИЈА

 Одделение за правни, општествени и јавни дејности

 Раководител:

 Г-дин Зоран Здравески  дипл.прав.

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој

 Горан Нинески

Кемал Ибраимоски-самостоен референт

Тел./раб:  +389 (0) 48 453-210

Одделение  за инспекциски надзор

Раководител: Г-ин Сатки Мифтароски

Тел./на работа: +389 (0) 453-210

Тел./мобилен: +389 (0) 70 208 862

Референт: Руждија фератоски-општински редар

Тел./на работа:  +389 (0) 453-210

Тел./мобилен:    +389 (0) 75 251 068

Референт: Ермин Сулејманоски-општински редар

Тел./на работа:        +389 (0) 48 453 210

Тел./мобилен:           +389 (0) 70 706 274

Помлад референт: Г-н Јасмин Хасановиќ

Тел./на работа:         +389(0) 48 453 210

Тел./мобилен:           +389 (0) 70 208 700

Овластен Градежен инспектор

Г-дин Јасмин Тариќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 328-301

Одделение за финансирање и буџет

 Раководител:

 Г-ѓа Соња Ѓорѓиоска  дипл.екон.

Виш референт за пресметка на плати и благајнички работи:

Г-дин Омер Муриќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 212-920

Г-дин Омер Демески

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 491-488

Одделение за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината

Раководител:

Г-дин Ацо Алексоски  дипл. економист

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0) 70 366-913

Соработник за евидентирање на даноци и такси:

Г-ѓа Сајда Мујовиќ  дипл.прав.


Одделение за локален економски развој

Раководител:

Г-дин Жарко Маркоски  дипл.ел.инж.

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0)70 742-319 

Помлад соработник:

Г-дин Еркан Ајдароски 

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0)78 328-959 

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител:

Г-дин Ќанија Алиоски

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./мобилен   +389 (0) 71383420

 

Одделение за Јавни дејности

Раководител:   Г-ѓа Ајше Муаремоска-ТопалоскаТел./на работа      +389 (0) 48 453 210  тел./мобилен        +389 (0) 78 239 872

Советник за образование, култура и спорт

Г-н Емран Ќамилоски

Тел./раб:  +389 (0) 48 453 210

Тел./моб:   +389 (0) 

Самостоен референт за образование, култура и спорт

Г-н Билал Каришик

Тел./на работа      +389 (0) 48 453 210 (локал 109)

Тел./мобилен        +389 (0) 71 383 420

Советник за превод од албански на македоснки јазик и обратно

Г-н Музафер Исљами

Тел./на работа:        +389 (0) 48 453 210 

Тел./ мобилен:         +389 (0) 70 867 130СЕКРЕТАР на општина Долнени

Г-дин

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0)
 • e-mail:

 ОДДЕЛЕНИЈА

 Одделение за правни, општествени и јавни дејности

 Раководител:

 Г-дин Зоран Здравески  дипл.прав.

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој

 Горан Нинески

Кемал Ибраимоски-самостоен референт

Тел./раб:  +389 (0) 48 453-210

Одделение  за инспекциски надзор

Раководител: Г-ин Сатки Мифтароски

Тел./на работа: +389 (0) 453-210

Тел./мобилен: +389 (0) 70 208 862

Референт: Руждија фератоски-општински редар

Тел./на работа:  +389 (0) 453-210

Тел./мобилен:    +389 (0) 75 251 068

Референт: Ермин Сулејманоски-општински редар

Тел./на работа:        +389 (0) 48 453 210

Тел./мобилен:           +389 (0) 70 706 274

Помлад референт: Г-н Јасмин Хасановиќ

Тел./на работа:         +389(0) 48 453 210

Тел./мобилен:           +389 (0) 70 208 700

Овластен Градежен инспектор

Г-дин Јасмин Тариќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 328-301

Одделение за финансирање и буџет

 Раководител:

 Г-ѓа Соња Ѓорѓиоска  дипл.екон.

Виш референт за пресметка на плати и благајнички работи:

Г-дин Омер Муриќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 212-920

Г-дин Омер Демески

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 491-488

Одделение за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината

Раководител:

Г-дин Ацо Алексоски  дипл. економист

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0) 70 366-913

Соработник за евидентирање на даноци и такси:

Г-ѓа Сајда Мујовиќ  дипл.прав.


Одделение за локален економски развој

Раководител:

Г-дин Жарко Маркоски  дипл.ел.инж.

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0)70 742-319 

Помлад соработник:

Г-дин Еркан Ајдароски 

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0)78 328-959 

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител:

Г-дин Ќанија Алиоски

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./мобилен   +389 (0) 71383420

 

Одделение за Јавни дејности

Раководител:   Г-ѓа Ајше Муаремоска-ТопалоскаТел./на работа      +389 (0) 48 453 210  тел./мобилен        +389 (0) 78 239 872

Советник за образование, култура и спорт

Г-н Емран Ќамилоски

Тел./раб:  +389 (0) 48 453 210

Тел./моб:   +389 (0) 

Самостоен референт за образование, култура и спорт

Г-н Билал Каришик

Тел./на работа      +389 (0) 48 453 210 (локал 109)

Тел./мобилен        +389 (0) 71 383 420

Советник за превод од албански на македоснки јазик и обратно

Г-н Музафер Исљами

Тел./на работа:        +389 (0) 48 453 210 

Тел./ мобилен:         +389 (0) 70 867 130