Врз основа на член 11 алинеја 4 од Законот од социјална заштита („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19, 275/19) член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” 6р.05/2002) и член 28 став 1 алинеја 7 од Статутот на Општина Долнени за социјална и детска заштита (“Службен гласник на Општина Долнени), Соеетот на општина Долнени на ден 24.02.2022 донесе:

ОДЛУКА

За формирање на Совет за социјална заштита на Општина Долнени

Член1

Со оваа Одлука се формира Советот за социјална заштита на Општина Долнени кој има задача остварување и унапредување на дејноста на социјалната заштита и разеиеање локални мерки и активности од обпаста на социјапна заштита согласно закон.

Член 2

Советот од член 1 е составен од 10 члена:

  • Ајша Муаремоска Топалоска (Општинска администрација)
  • Сајда Мујовиќ (Општинска администрација)
  • Валмир Шаќири (СОУ “Преродба” Житоше)
  • Омер Незироски (ООУ “Али Фети Окијар”, Дебреште)
  • Катерина Недепкоска (ООУ “Ѓорче Петров” Ропотово)
  • Ванеса Колашинац (МВР Полициско одделение Ропотово, Долнени)
  • Башким Фазлиоски (ЈУ Меѓyопштински центар за социјална работа – Прилеп)
  • Рамандан Сулејманоски (Исламска верска заедница Долнени)
  • Еџеис Сулејманоски (Младинско здружение с. Дебреште)
  • Џулијана Куковска (ЗРР Локална Акциона Гpyпa АГРО ЛИДЕР)

Член 3

Членовите на Советот за социјална заштита на Општина Долнени се именуваат за време од 4 година

Член 4

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзино објавување во “Спужбен гласник на Општина Долнени”