1.   Комисија за мандатни прашања, избор и именувања.
Претседател Сеад Колашинац.

2. Комисија за Финансирање, Буџет и локален економски развој.
Претседател Изет Сулејманоски

3. Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природа.
Претседател Елмедин Фазлиќ

4. Комисија за Статут и прописи.
Претседател Рахим Адемоски

5. Комисија за јавни и комунални дејности.
Претседател Назим Амедоски

6. Комисија за односи меѓу заедниците.
Претседател Шенај Зера Ќамили

7. Комисија за општествени дејности.
Претседател Нади Садикоски

8. Комисија за одбележување на празници, манифестации и доделување на награди и признанија.
Претседател Елмедин Фазлиќ

9. Комисија за заштита на човековата средина.
Претседател Ангела Јаковлеска

10. Комисија за доделување општествени признанија.
Претседател Елмедин Фазлиќ

11. Комисија за јавни дејности.
Претседател Маријан Алампиоски

12. Комисија за евро-атлански интеграции и меѓународна Соработка.
Претседател Линдита Сулејманоска

13. Комисија за млади, спорт и рекреација.
Претседател Сеад Колашинац

14. Комисија за локален економски развој.
Претседател Рахим Адемоски

15. Комисија за безбедност.
Претседател Ахмедин Рамовиќ

16. Комисија за вршење надзор врз материјално – финансиското работење.
Претседател Ангела Јаковлеска

17. Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите.
Претседател Шенај Зера Ќамили