Невладини организации кои делуваат на територијата на Општина Долнени

Спортски асоцијации

 • Фудбалски клуб „Козар“ – с. Заполжани
 • Фудбалски клуб „Слога“ – с. Лажани
 • Фудбалски клуб „Шкендија“ – с. Црнилиште

Социјални активности

 • Мултиетничка младинска организација на Општина Долнени (Житоше)
 • Здружение на граѓани за просвета, култура и спорт „Јакуп Ефенди“ –
  Дебреште
 • Здружение на граѓани „Икре“ – Црнилиште
 • Здружение на граѓани за унапредување на меѓунационалните односи и
  помош на стари и хендикепирани лица „Соживот“ – Лажани

Тутунски здруженија

 • Здружение на граѓани за заштита на тутунопроизводителите „Жолт лист“ –
  Пешталево
 • Општинско здружение на тутунопроизводителите „Златен лист“ – Долнени
 • Здружение на тутунопроизводители „Тобако – Дебреште“ – Дебреште