Урбанистички планови:

 • Урбанистички план за село Дебреште
 • Урбанистички план за село Лажани
 • Урбанистички план за село Ропотово
 • Општ акт за село Долнени
 • Локална Урбанистичка Планска Документација (ЛУПД) за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни обновливи извори – биогас, со капацитет до 1 MW, со намена Е2-комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани
 • ЛУПД за формирање на градежна парцела за Комплекс за лесна незагадувачка индустрија“Г2“(комплекс за преработка на производи од дрво – производство на еко пелети) во КО Долнени – вон г.р. КП 2615, КП 2622 како и на делови од к.п. 2621, 2628, 2611, 2612, 2613, 2614, 2623, 2624, 2625, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 2637, 2640
 • ЛУПД за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни обновливи извори – биогас, со капацитет до 1 MW, со намена Е2-комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани
 • Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за уредување на просторот со основна класа на намена           А4-времено сместување на КП бр.394/4, КО Новоселани
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 533/4 КО Запожани
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 533/2 КО Запожани
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г1.1 – Градби и постројки за површински копови, на КП 1703, КП 1704, КП 1705, КП 1706, КП 1707, КП 1708, дел од КП 1714, КП 1715, КП 1716, дел од КП 2323, КП 2324, дел од КП 2325, дел од КП 2327, дел од 2328, КП 2329, КП 2330, КП 2331, КП 2332, КП 2333, КП 2334, КП 2335, КП 2336, КП 2337, КП 2338, КП 2339, КП 2340, дел од КП 2341, дел од КП 2371, дел од КП 2372, КП 2373, дел од КП 2375, дел од КП 2368, дел од КП 2374, КП 2379, дел од КП 2384 и дел од КП 2938, КО Небрегово
 • Урбанистички проект со план за парцелација за објекти со намена Г 1.9 – термоелектрични централи на биогориво (до 1MW) и Е 1.13 – фотоволтаични електрани (до 10MW), на КП бр.835, КП бр.836, дел од КП бр.16 и дел од КП бр.839, КО Заполжани
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод (КО Сарандиново, КО Пешталево, КО Секирци, КО Костинци, КО Црнилиште)
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2183, КП 2185/1, КП 2185/2, КП 2186, КП 2187, КП 2184 и КП 1414, КО Ропотово
 • Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10 (20)kV кабелски вод и нова КБТС 10(20) /0,4kV; 400 (800) kVA во с. Дебреште (КО Дебреште) и (КО Дебреште – вон град)