1. ООУ „Пецо Даскалот – Долнени

        ПУ „Пецо Даскалот – Вранче

 • 13 ученици во 3 паралелки од  I  до IX  одделение

        ПУ „Пецо Даскалот“ – Сенокос

 • 11 ученици во 2 паралелки од  I  до   V одделение

        ПУ „Пецо Даскалот – Браилово

 • 7 ученици во 1 паралелка од  I  до V  одделение

        ПУ „Пецо Даскалот“ – Бело Поле

 • 5 ученици во 1 паралелка  од  I  до  V  одделение

        ПУ „Пецо Даскалот“ – Заполжани

 • 19 ученици во 2 паралелки од  I  до V  одделние

        Вкупно 131 ученици во 15 паралелки.

2. ООУ „Али Фетхи Окиар“ – Дебреште

       Наставата се изведува на македонски, албански и турски јазик.

3. ООУ „Ѓорче Петров – Ропотово

        ПУ „Ѓорче Петров“ – Пешталево

 • 47 ученици во 5 паралелки од  I  до  V   одделение

        ПУ „Ѓорче Петров“ – Сарандиново

 • 10 ученици во 1 паралелка  од   I  до  V   одделение

        ПУ „Ѓорче Петров“ – Секирци

 • 21 ученици во 2 паралелки  од   I  до  V   одделение

        Вкупно 191 ученици во 15 паралелки.

4. ООУ „Лирија“ – Житоше

        ПУ „Лирија“ – Локвени

 • 16 ученици во 1 паралелка   од   I  до  V   одделение

        Вкупно 284 ученици во 22 паралелки.

        Наставата се изведува на македонски и албански јазик.

5. ООУ „Мирче Ацев“ – Лажани

        ПУ „Мирче Ацев“ – Кошино

 • 4 ученици во 1 паралелка од I до V одделение

     Вкупно 282 ученици во 17 паралелки.

6. ООУ „Пере Тошев“ – Десово

        ПУ ООУ „Пере Тошев“ – Дупјачани

 • 31 ученици во 3 паралелки   од   I  до  IХ   одделение

        ПУ „Пере Тошев“ – Дреновци

 • 17 ученици во 1 паралелка  од  I  до  V   одделение

        ПУ „Пере Тошев“ – Небрегово

 • 6 ученици во 1 паралелка   од  I  до  V  одделение

        Вкупно 233 ученици во 18 паралелки.

        Наставата се изведува на македонски и албански јазик.

7. ООУ „Исмаил Ќемали“ – Црнилиште

        ПУ „Исмаил Ќемали“ – Костинци

 • 6 ученици во 1 паралелка   од  I  до  V  одделение

        ПУ „Исмаил Ќемали“ – Гостиражни

 • 8 ученици во 1 паралелка   од  I  до  V  одделение

        Вкупно 356 ученици во 20 паралелки.

        Наставата се изведува на македонски и албански јазик.