ИНТЕРЕН ОГЛАС за Раководител за нормативно правни и општи работи

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Долнени има аплицирано со под-проект за Реконструкција на локалните делници “2“ и “3“ во н.м. Лажани и делница “1“ во н.м. Житоше во Општина Долнени, за што е изготвена Контролна Листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА), согласно Стандардите за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка.