СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВУД во Урбанистички Проект

Бр.31-480/5од 16.05.2024 годинаДолнени/Dollnen Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(‘‘Службен весник на РСМ‘‘ бр.32/2020, 111/23), член 50, точка 4 од Законот залокална самоуправа (‘‘Службен весник на РМ‘‘ бр.5/02), член 26 од Статутот на Оп-штина Долнени, Градоначалникот на Општина Долнени, го дава следното: С О О П Ш Т Е Н…

ИНТЕРЕН ОГЛАС за Раководител за нормативно правни и општи работи

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Долнени има аплицирано со под-проект за Реконструкција на локалните делници “2“ и “3“ во н.м. Лажани и делница “1“ во н.м. Житоше во Општина Долнени, за што е изготвена Контролна Листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти…